رفاه اجتماعی

درس اول :

1-حداقل نیاز مادی انسان کدامند؟

2-فعالیت اقتصادی چیست؟

3-برای هر کدام از فعالیت های اقتصادی زیر نومنه بیاورید

4-الف- تولید             ب- توزیع                             ج- خدمات

5-رابطه اقتصادی چیست؟ مثال بزنید

6-رابطه اقتصادی را با رابطه اجتماعی مقایسه کنید

7-ضرب المثل معروف «حساب ، حساب است کاکا برادر » به چه معناست توضیح دهید.

8-قاعده مالکیت را به طور کامل توصیح دهید.

9-نظام اقتصادی چیست؟

درس دوم

1-گستردگی نظام اقنصادی را با مثال بنویسید.

2-خرده نظامهای نظام اقتصادی کشور را بنویسید.

3-نظام تولید چیست؟

4-بخشهای سه گانه نظام تولید را نام ببرید.

5-برای هر کدام از بخشهای تولیدی زیر دو خرده نظام بنویسید. الف: صنعت ب: کشتورزی ج: خدمات

6-نظام توزیع چیست؟

7-بزرگترین و کوچکترین خرده نظام توزیع را بنویسید.

8-نظام پولی و بانکی با چه هدفی بو جود آمده است؟

9-بزرگترین و کوچکترین خرده نظام پولی و بانکی را بنویسید.

10-          دولت از چه راههای در میزان حجم پول در گردش تاثیر می گذارد؟

11-          اگر دولت سود سپرده ها را به 20% افزایش دهد چه خواهد شد؟

12-          اگر بانک مسکن برای خرید مسکن 25 میلیون تومان وام دهد، چه خواهد شد؟

درس سوم

1-رابطه محیط طبیعی و نظام اقتصادی را با مثال توضیح دهید.

2-رشد و توسعه نعت تابع .................. است.

3-رشد علم در جامعه به ..............................بستگی دارد.

4-در چه جامعه ای علم مجال کمتری برای رشد دارد؟

5-در چه جامعه ای علم مجالی برای رشد ندارد؟

6-رابطه بین نظام اقتصادی و نظام آموزشی را بنویسید.

7-اگر نظام آموزشی نتواند نیروی متخصص مورد نیاز اقتصاد را تامین کند چه نتایجی خواهد داشت.

8-هدف نهایی نظام اقتصادی.........................است.

9-منظور از نیاز چیست؟

10-          نظام اقتصادی  از طریق ............... با فرهنگ  پیوند می یابد.

11-          اقتصاد دو جامعه زیر را مقایسه کنید: الف جامعه ای با فرهنگ صرفه جویی، مصرف کم ، کار و نظم زیاد و در مقابل جامعه ای با مصرف زیاد و تجمل .

12-          ........................به عنوان هسته اصلی نظاتم سیاسی است.

13-          راههای دخالت دولت در اقتصاد را بنویسید.

14-          آشکار ترین راه دخالت دولت در اقتصاد ................................ است.

15-          منظور از برنامه و بوجه  چیست؟

16-           اگر دولت بخواهد به میزان 20% به حقوق کارمندان اضافه کند چه نتایجی خواهد داشت؟

17-          رابطه بین نظام خانواده و نظام اقتصادی  را بنویسید.

درس چهارم

1- نظام اقتصادی چگونه باعث تغییر و تحول جامعه می شود با مثال بنویسید.

2-منظور از تضاد طبقاتی چیست؟

3-نظام اقتصادی چگونه باعث رواج پول پرستی شده است توضیح دهید.

 

 درس ۵

۱-رابطه نظام اقتصادی و فرد را بنویسید

۲-داشتن شغل چه تاثیری در وضعیت زندگی فرد دارد

۳- داشتن شغل چگونه باعث خلاقیت فردی می شود. با مثال توضیح دهید

درس۶

۱-عوامل موثر در اتنخاب شغل را بنویسید

۲-مهمترین عامل انتخاب شغل ..................................است.

۳- مهارت در شغل از چه راههایی کسب می شود.

۴- محیط و شرایط اجتماعی چگونه در انتخاب شغل موثر است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:58  توسط   | 

به نام خدا با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان نمونه سوالات فصل دوم و سوم درس مطالعات اجتماعی سال اول مشخص شده است خواهشمند است آنها را همراه با جواب در دفتر اجتماعی خود نوشته و یک هفته قبل از امتحان برای بررسی و تائید و همچنین برای اخذ نمره دفتر که جزئی از نمره مستمر است؛ سر کلاس بیاورید.

فصل دوم:

درس اول:

1- نقش اجتماعی را تعریف کنید.

2- برای هر کدام از گروههای زیر دو نقش اجتماعی بنویسید. الف. خانواده: ب. مدرسه: ج. بیمارستان:

3- وظیفه نقش چیست؟ با مثال توضیح دهید.

4- حقوق نقش چیست؟ مثالی بزنید.

5- برای هر کدام از نقش های زیر دو وظیفه و دو حقوق بنویسید. الف. معلم: ب. دانش آموز: ج. پرستار:

درس دوم:

1- وابستگی متقابل نقشها را با ذکر مثال توضییح دهید.

2- ------- پیوند دهنده نقشهاست.

3- آرمان اجتماعی چیست؟ دو مثال بنویسید.

- درس سوم

1-- نظام را تعریف کنید.

2- نظام اجتماعی را تعریف کنید.

درس چهارم

1- موارد زیر را تعریف کنید:

الف. نظام اجتماعی کل

ب. خرده نظام اجتماعی

2- برای هرکدام از نظامهای زیر در صورت امکان دو خرده نظام بنویسد:

الف. نظام اقتصادی:

ب. نظام سیاسی:

ج. کلاس

د. نظام خانواده

3- چه زمان می گوئیم نظام اجتماعی در حال تعادل است؟ با مثال توضیح دهید.

4- چه زمان می گوئیم نظام اجتماعی دچار عدم تعادل شده است.با مثال توضیح دهید.

درس پنجم 

1- چرا نظام اجتماعی به فرد نیاز دارد؟

2- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف. جامعه پذیری

ب.درونی کردن ارزشها

ج. کنترل اجتماعی

3- درونی کرن ارزش را با کنترل اجتماعی مقایسه کنید.

فصل سوم

درس اول

1- سه مورد از ویژگی های نظام خانواده را بنویسید که سایر نظامهای اجتماعی آن را ندارد.

2- خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی است زیرا مجموعه ای از ------------ است و یک نظام اجتماعی است زیرا مجموعه ای از ----------- است.

3- برای هر کدام از نقشهای زیر یک نمونه وظیفه بنویسید:

الف. پدر :

ب. فرزند:

ج. شوهر:

درس دوم:

1- سه مورد از تاثیرات مثبت خانواده بر نظام اجتماعی کل را بنویسید.

2- دو مورد از آثار و نتایج منفی خانواده بر نظام اجتماعی کل را بنویسید.

3- سه مورد از شرایطی که باعث شده است جمعیت در جامعه ما به صورت بی رویه رشد کند را بنویسید.

4-با وجود اینکه در گذشته خانواده ها فرزندان زیادی می آوردند چرا در گذشته ما مشکل رشد جمعیت نداشتیم.

5- با ذکر مثال بنویسید چگونه رشد بی رویه جمعیت در کاهش رشد اقتصادی تاثیر گذار است؟


6- با ذکر مثال بنویسید چگونه رشد بی رویه جمعیت در افزایش بیکاری موثر است؟

 درس سوم

1- چهار مورد از تاثیرات خانواده بر فرد را فقط نام ببرید.

2- دلایل بقا و پایداری خانواده را در طول تاریخ بررسی کنید.

درس چهارم

1-وجه مشترک و ریشه ناسازگاری های بین زن و شوهر را می توان در ---------- بررسی کرد.

2- سه دلیل اساسی ناسازگاری بین زن وشوهر را بنویسید.

3- دو دسته از عوامل عمده در تنوع جریانهای اجتماعی شدن افراد را بنویسید.

4- چگونه می توان میزان ناسازگاری بین زن و شوهر را کاهش داد؟ چهار مورد بنویسید.

درس پنجم

1-وجه مشتر ناسازگاری بین پدر و مادر را می توان درمفهوم --------------- بیان کرد.

2- دومورد از دلایل ناسازگاری بین والدین و فرزندان را بنویسید.

3- برای کاهش میزان ناسازگاری بین والدین و فرزندان چه باید کرد؟ چهار مورد را بنویسید.

موفق باشید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:59  توسط   | 

به نام خدا با آرزوی سلامتی برای دانش آموزان عزیز خواهشمند است پاسخ سوالات را تا اولین جلسه اردیبهشت یافته و در کلاس حاضر نمایند .

اگر در مورد سوالات یا وبلاگ و یا هر مساله ای نظری دارید در قسمت نظر دهید بنویسید. قبلا از نظرات شما ممنونم

1- چهار مورد از مهمترین آسیب های نظام اقتصادی را نام ببرید.1 خط

2- مفهوم بیکاری را توضیح دهید.2//

3- بار هر کدام از انواع بیکاری زیر دو نمونه مثال بیاورید. الف)فصلی ب)پنهان

4- رشد جمعیت چگونه باعث بیکاری می شود؟با مثال توضیح دهید 4 //

5- نظام آموزشی چه رابطه ای با بیکاری دارد؟4//

6- ماشینی شدن چیست و رابطه ی آن را با میزان بیکاری بنویسید.4//

 7- چه زمانی تعادل در نظام اقتصادی به هم می خورد؟2//

8- عدم تعادل نظام اقتصادی چه رابطه ای با میزان بیکاری دارد؟4// 9

- رکود اقتصادی چیست؟2// 10

- زمانی که بازار راکد است میزان بیکاری چگونه است؟3//

11- دو نمونه از صنایع زیر بنایی را بنویسد2//

 12- رابطه نبود زیر بنای اقتصادی را با بیکاری بنویسید3//

 سوالات فصل 5 درس 1

1- منظور از نقش سیاسی چیست؟2//

2- برای هر کدام از عوامل برهم زننده نظم دو نمونه مثال بیاورید.الف)انحراف از قانون ب)تهدید خارجی ج)اختلافات در درون جامعه:

 درس 2- 1جدول زیر را کامل کنید: نظام خودکامه       نظام قانونی

درس 3-

1- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چند نوع نقش سیاسی داریم؟با توضیح بنویسد.3// 2

- ویژگی ها و صلاحیت های رهبری را بنویسید3//

3- چهار مورد از اختیارات رهبری را بنویسید. 3//

4- سه مورد از ویژگی های رئیس جمهور را بنویسد.2 //

5- دو نمونه از اختیارات و دو نمونه از وظایف نماینده مجلس را بنویسید.4//

 6- مهمترین وظیفه شورای نگهبان چیست؟ 1//

 7- شوراهای اسلامی شهر وروستا با چه هدفی و چگونه انتخاب می شوند؟3//

 8- در قانون اساسی دو نمونه شورا پیش بینی شدهع است نام برده و توضیح دهید.4//

9- مجلس دانش آموزی جزءکدام نوع شورا هاست؟1//

 با آرزوی موفقیت مهری

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 21:46  توسط   |