رفاه اجتماعی

درس اول :

1-حداقل نیاز مادی انسان کدامند؟

2-فعالیت اقتصادی چیست؟

3-برای هر کدام از فعالیت های اقتصادی زیر نومنه بیاورید

4-الف- تولید             ب- توزیع                             ج- خدمات

5-رابطه اقتصادی چیست؟ مثال بزنید

6-رابطه اقتصادی را با رابطه اجتماعی مقایسه کنید

7-ضرب المثل معروف «حساب ، حساب است کاکا برادر » به چه معناست توضیح دهید.

8-قاعده مالکیت را به طور کامل توصیح دهید.

9-نظام اقتصادی چیست؟

درس دوم

1-گستردگی نظام اقنصادی را با مثال بنویسید.

2-خرده نظامهای نظام اقتصادی کشور را بنویسید.

3-نظام تولید چیست؟

4-بخشهای سه گانه نظام تولید را نام ببرید.

5-برای هر کدام از بخشهای تولیدی زیر دو خرده نظام بنویسید. الف: صنعت ب: کشتورزی ج: خدمات

6-نظام توزیع چیست؟

7-بزرگترین و کوچکترین خرده نظام توزیع را بنویسید.

8-نظام پولی و بانکی با چه هدفی بو جود آمده است؟

9-بزرگترین و کوچکترین خرده نظام پولی و بانکی را بنویسید.

10-          دولت از چه راههای در میزان حجم پول در گردش تاثیر می گذارد؟

11-          اگر دولت سود سپرده ها را به 20% افزایش دهد چه خواهد شد؟

12-          اگر بانک مسکن برای خرید مسکن 25 میلیون تومان وام دهد، چه خواهد شد؟

درس سوم

1-رابطه محیط طبیعی و نظام اقتصادی را با مثال توضیح دهید.

2-رشد و توسعه نعت تابع .................. است.

3-رشد علم در جامعه به ..............................بستگی دارد.

4-در چه جامعه ای علم مجال کمتری برای رشد دارد؟

5-در چه جامعه ای علم مجالی برای رشد ندارد؟

6-رابطه بین نظام اقتصادی و نظام آموزشی را بنویسید.

7-اگر نظام آموزشی نتواند نیروی متخصص مورد نیاز اقتصاد را تامین کند چه نتایجی خواهد داشت.

8-هدف نهایی نظام اقتصادی.........................است.

9-منظور از نیاز چیست؟

10-          نظام اقتصادی  از طریق ............... با فرهنگ  پیوند می یابد.

11-          اقتصاد دو جامعه زیر را مقایسه کنید: الف جامعه ای با فرهنگ صرفه جویی، مصرف کم ، کار و نظم زیاد و در مقابل جامعه ای با مصرف زیاد و تجمل .

12-          ........................به عنوان هسته اصلی نظاتم سیاسی است.

13-          راههای دخالت دولت در اقتصاد را بنویسید.

14-          آشکار ترین راه دخالت دولت در اقتصاد ................................ است.

15-          منظور از برنامه و بوجه  چیست؟

16-           اگر دولت بخواهد به میزان 20% به حقوق کارمندان اضافه کند چه نتایجی خواهد داشت؟

17-          رابطه بین نظام خانواده و نظام اقتصادی  را بنویسید.

درس چهارم

1- نظام اقتصادی چگونه باعث تغییر و تحول جامعه می شود با مثال بنویسید.

2-منظور از تضاد طبقاتی چیست؟

3-نظام اقتصادی چگونه باعث رواج پول پرستی شده است توضیح دهید.

 

 درس ۵

۱-رابطه نظام اقتصادی و فرد را بنویسید

۲-داشتن شغل چه تاثیری در وضعیت زندگی فرد دارد

۳- داشتن شغل چگونه باعث خلاقیت فردی می شود. با مثال توضیح دهید

درس۶

۱-عوامل موثر در اتنخاب شغل را بنویسید

۲-مهمترین عامل انتخاب شغل ..................................است.

۳- مهارت در شغل از چه راههایی کسب می شود.

۴- محیط و شرایط اجتماعی چگونه در انتخاب شغل موثر است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 14:58  توسط | 

به نام خدا با آرزوی توفیق برای شما دانش آموزان نمونه سوالات فصل دوم و سوم درس مطالعات اجتماعی سال اول مشخص شده است خواهشمند است آنها را همراه با جواب در دفتر اجتماعی خود نوشته و یک هفته قبل از امتحان برای بررسی و تائید و همچنین برای اخذ نمره دفتر که جزئی از نمره مستمر است؛ سر کلاس بیاورید.

فصل دوم:

درس اول:

1- نقش اجتماعی را تعریف کنید.

2- برای هر کدام از گروههای زیر دو نقش اجتماعی بنویسید. الف. خانواده: ب. مدرسه: ج. بیمارستان:

3- وظیفه نقش چیست؟ با مثال توضیح دهید.

4- حقوق نقش چیست؟ مثالی بزنید.

5- برای هر کدام از نقش های زیر دو وظیفه و دو حقوق بنویسید. الف. معلم: ب. دانش آموز: ج. پرستار:

درس دوم:

1- وابستگی متقابل نقشها را با ذکر مثال توضییح دهید.

2- ------- پیوند دهنده نقشهاست.

3- آرمان اجتماعی چیست؟ دو مثال بنویسید.

- درس سوم

1-- نظام را تعریف کنید.

2- نظام اجتماعی را تعریف کنید.

درس چهارم

1- موارد زیر را تعریف کنید:

الف. نظام اجتماعی کل

ب. خرده نظام اجتماعی

2- برای هرکدام از نظامهای زیر در صورت امکان دو خرده نظام بنویسد:

الف. نظام اقتصادی:

ب. نظام سیاسی:

ج. کلاس

د. نظام خانواده

3- چه زمان می گوئیم نظام اجتماعی در حال تعادل است؟ با مثال توضیح دهید.

4- چه زمان می گوئیم نظام اجتماعی دچار عدم تعادل شده است.با مثال توضیح دهید.

درس پنجم 

1- چرا نظام اجتماعی به فرد نیاز دارد؟

2- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف. جامعه پذیری

ب.درونی کردن ارزشها

ج. کنترل اجتماعی

3- درونی کرن ارزش را با کنترل اجتماعی مقایسه کنید.

فصل سوم

درس اول

1- سه مورد از ویژگی های نظام خانواده را بنویسید که سایر نظامهای اجتماعی آن را ندارد.

2- خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی است زیرا مجموعه ای از ------------ است و یک نظام اجتماعی است زیرا مجموعه ای از ----------- است.

3- برای هر کدام از نقشهای زیر یک نمونه وظیفه بنویسید:

الف. پدر :

ب. فرزند:

ج. شوهر:

درس دوم:

1- سه مورد از تاثیرات مثبت خانواده بر نظام اجتماعی کل را بنویسید.

2- دو مورد از آثار و نتایج منفی خانواده بر نظام اجتماعی کل را بنویسید.

3- سه مورد از شرایطی که باعث شده است جمعیت در جامعه ما به صورت بی رویه رشد کند را بنویسید.

4-با وجود اینکه در گذشته خانواده ها فرزندان زیادی می آوردند چرا در گذشته ما مشکل رشد جمعیت نداشتیم.

5- با ذکر مثال بنویسید چگونه رشد بی رویه جمعیت در کاهش رشد اقتصادی تاثیر گذار است؟


6- با ذکر مثال بنویسید چگونه رشد بی رویه جمعیت در افزایش بیکاری موثر است؟

 درس سوم

1- چهار مورد از تاثیرات خانواده بر فرد را فقط نام ببرید.

2- دلایل بقا و پایداری خانواده را در طول تاریخ بررسی کنید.

درس چهارم

1-وجه مشترک و ریشه ناسازگاری های بین زن و شوهر را می توان در ---------- بررسی کرد.

2- سه دلیل اساسی ناسازگاری بین زن وشوهر را بنویسید.

3- دو دسته از عوامل عمده در تنوع جریانهای اجتماعی شدن افراد را بنویسید.

4- چگونه می توان میزان ناسازگاری بین زن و شوهر را کاهش داد؟ چهار مورد بنویسید.

درس پنجم

1-وجه مشتر ناسازگاری بین پدر و مادر را می توان درمفهوم --------------- بیان کرد.

2- دومورد از دلایل ناسازگاری بین والدین و فرزندان را بنویسید.

3- برای کاهش میزان ناسازگاری بین والدین و فرزندان چه باید کرد؟ چهار مورد را بنویسید.

موفق باشید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آذر 1390ساعت 12:59  توسط | 
به نام خدا با آرزوی سلامتی برای دانش آموزان عزیز خواهشمند است پاسخ سوالات را تا اولین جلسه اردیبهشت یافته و در کلاس حاضر نمایند .

اگر در مورد سوالات یا وبلاگ و یا هر مساله ای نظری دارید در قسمت نظر دهید بنویسید. قبلا از نظرات شما ممنونم

1- چهار مورد از مهمترین آسیب های نظام اقتصادی را نام ببرید.1 خط

2- مفهوم بیکاری را توضیح دهید.2//

3- بار هر کدام از انواع بیکاری زیر دو نمونه مثال بیاورید. الف)فصلی ب)پنهان

4- رشد جمعیت چگونه باعث بیکاری می شود؟با مثال توضیح دهید 4 //

5- نظام آموزشی چه رابطه ای با بیکاری دارد؟4//

6- ماشینی شدن چیست و رابطه ی آن را با میزان بیکاری بنویسید.4//

 7- چه زمانی تعادل در نظام اقتصادی به هم می خورد؟2//

8- عدم تعادل نظام اقتصادی چه رابطه ای با میزان بیکاری دارد؟4// 9

- رکود اقتصادی چیست؟2// 10

- زمانی که بازار راکد است میزان بیکاری چگونه است؟3//

11- دو نمونه از صنایع زیر بنایی را بنویسد2//

 12- رابطه نبود زیر بنای اقتصادی را با بیکاری بنویسید3//

 سوالات فصل 5 درس 1

1- منظور از نقش سیاسی چیست؟2//

2- برای هر کدام از عوامل برهم زننده نظم دو نمونه مثال بیاورید.الف)انحراف از قانون ب)تهدید خارجی ج)اختلافات در درون جامعه:

 درس 2- 1جدول زیر را کامل کنید: نظام خودکامه       نظام قانونی

درس 3-

1- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چند نوع نقش سیاسی داریم؟با توضیح بنویسد.3// 2

- ویژگی ها و صلاحیت های رهبری را بنویسید3//

3- چهار مورد از اختیارات رهبری را بنویسید. 3//

4- سه مورد از ویژگی های رئیس جمهور را بنویسد.2 //

5- دو نمونه از اختیارات و دو نمونه از وظایف نماینده مجلس را بنویسید.4//

 6- مهمترین وظیفه شورای نگهبان چیست؟ 1//

 7- شوراهای اسلامی شهر وروستا با چه هدفی و چگونه انتخاب می شوند؟3//

 8- در قانون اساسی دو نمونه شورا پیش بینی شدهع است نام برده و توضیح دهید.4//

9- مجلس دانش آموزی جزءکدام نوع شورا هاست؟1//

 با آرزوی موفقیت مهری

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت 21:46  توسط | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
خوش آمدید
در این وبلاگ فقط مطالب علمی در حوزه علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی وجود دارد و وابسته به هیچ جناح سیاسی یا فکری نیست و در برخورد با مسائل اجتماعی نگاه علمی به خود گرفته است.

نوشته های پیشین
مرداد 1393
دی 1392
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
مرداد 1390
خرداد 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آرشیو موضوعی
رفاه اجتماعی و نظریه های رفاه
سوالات مطالعات اجتماعی سال اول
آمار
نظریه های جامعه شناسی
بررسی مسائل اجتماعی
روش تحقیق
آسیب شناسی اجتماعی
مطالعات اجتماعی سال اول
جامعه شناسی سال دوم
جامعه شناسی سال سوم
بیداری اسلامی
نابرابری های اجتماعی
سلامت و بهداشت
سرمایه اجتماعی
جمعیت
مرتضی فرهادی (مردم شناسی)
رسانه
بیمه
مددکاری اجتماعی و توانبخشی
پیوندها
دانشگاه علامه طباطبایی تهران
انجمن جامعه شناسی
social welfar
دولت رفاه
اجتماعی
جامعه شناسی
تعاون
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

- Begin iran-forum.ir ‍Yahoo Status -->